2024-жылдын 7-июнунда практикалык окуудан өтүү боюнча маалымат беришти

2024-жылдын 7-июнунда Окуу-өндүрүштүк практиканын жетекчиси Канатбекова А.К. менен биргеликте «Каржы жана банк дисциплиналары» ПЦКнын мугалимдери Сеитова К.Б., Алымкулова Х.С., Кудиенко И.И., Окоева Г.К., Дюшембиева Н.Т. жана 3-курстун студенттери менен Сабырбекова А. ФП-1-21, Сагинбаева Ж.Н.Н.-1-21, Уланбек А.БД-5-21, Калыбекова А.БД-5-21, Талантбеков Т.Б. -1-21, Эшимова А.СД-1-21, Максатбеков М.СД-1-21 өндүрүштүк практиканын жыйынтыгы боюнча конференция өткөрүлдү. 3-курстун бүтүрүүлөрү 2-курстун студенттери үчүн атайын предметтер боюнча билим алуунун жана өздөштүрүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп, практикалык окуудан өтүү боюнча маалымат беришти, ошондой эле иштиктүү байланышта кыргыз жана чет тилдерин билүүсүн белгилешти.

7.06.2024 г ПЦК «Финансово-банковских дисциплин» провела конференцию по итогам производственной практики  вместе  с руководителем учебно-производственной практики Канатбековой А.К. и преподавателями Сеитова К.Б., Алымкулова Х.С., Кудиенко И.И., Окоева Г.К., Дюйшембиева Н.Т.  и выступили студенты 3-го курса по специальностям: Сабырбекова А. ФП-1-21,  Сагинбаева Ж. НН-1-21, Уланбек к А. БД-5-21, Калыбекова А. БД-5-21, Талантбеков Т. Б-1-21, Эшимова А. СД-1-21, Максатбеков  М. СД-1-21. Для студентов 2-го курса дали информацию по прохождению производственной практики, при этом подчеркнули о важности получении и владении знаний по специальным предметам,  а также отметили знание кыргызского и иностранных языков в деловом общении.