08.02.2024 «КР фискалдык саясатынын негизги багыттары. Салык процедураларын фискалдаштыруу жана анын КР экономикалык өсүшүнө тийгизген таасири» темасында тегерек стол өткөрүлдү.

2024-жылы 8 февраль күнү техникумдун Каржы банк дисциплинала комиссиясынын окутуучулары: Ч.А Касымкулова, А. А. Чоноева, Г. А. Мирфазиева Г. А. Алымкулова тарабынан «КР фискалдык саясатынын негизги багыттары. Салык процедураларын фискалдаштыруу жана анын КР экономикалык өсүшүнө тийгизген таасири» темасында тегерек стол өткөрүштү.

Тегерек столдун максаты: КР учурдагы фискалдык саясатын талкуулоо жана талдоо, салык процедураларын фискалдаштыруунун актуалдуу проблемалары жана анын КР өсүшүнө экономикалык тийгизген таасири болду. Тегерек столдун кадырлуу конок — эксперттери:

1) КР экономика жана Коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын жетекчиси — Кубанычбек Абдимуталипович Ысабеков.

Баяндамасынын темасы: «Фискалдык саясаттын негизги багыттары, макроэкономикалык перспективалары, көйгөйлөр жана өркүндөтүү жолдору».

2) КР ФМ караштуу МСК текшерүүлөр башкармалыгынын жетекчиси — Айтбаев Медетбек Заирбекович.

Баяндамасынын темасы: «Салык процедураларын фискалдаштыруудагы актуалдуу маселелер жана аларды чечүү жолдору, келечеги.»

3) КР ФМ караштуу МСК методология башкармалыгынын начальниги — Озорбек Курманбекович Молдобаев.

Баяндамасынын темасы: Мамлекеттин фискалдык саясатынын натыйжалуулугуна таасир этүүчү факторлор”.

4) Персоналды окутуу секторунун башчысы — Түмөнбаева Эльмира Сагыналиевна.

Баяндаманын темасы Салык процедураларын фискалдаштыруу долбоорун киргизүүнүн жыйынтыгы, анын КР экономикалык өсүшүнө тийгизген таасири.

Тегерек столдун алкагында эксперттер КР салык системасын модернизациялоо жана реформалоо этаптары тууралуу кеңири айтып беришти. Ошентип, салыктык башкарууну жакшыртуу салыктарды чогултуу боюнча пландык көрсөткүчтөрдү ашыра аткарууда, белгилүү натыйжаларды берип жатат. Салык процедураларын фискалдаштыруу ишкерлер үчүн экономикалык климатка жагымдуу таасирин тийгизип, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоону камсыз кылат жана электрондук эсеп-фактураларды, ЭТТН, ККМ жана башкаларды ийгиликтүү ишке ашыруу менен шартталган бюджетке салыктык түшүүлөрдүн көбөйүшүн камсыз кылат.

БФЭТтин студенттери жигердүү катышып, мамлекеттин фискалдык саясаты боюнча көптөгөн кызыктуу суроолорду беришти.

КР ФМ караштуу МСК текшерүүлөр башкармалыгынын башчысы Айтбаев Медетбек Заирбекович белгилегендей: «Салыктар мамлекет социалдык максаттарды ишке ашыра алышы үчүн керек, ага жетишүүдө бардык демократиялык коомдордун жашоо-турмушунун мааниси, жакшырышы турат. Бул жарандардын жашоо сапаты, ден-соолугу, билим деңгээли жана улуттун жыргалчылыгы. Мындан тышкары, бюджетке өз кирешелеринин бир бөлүгүн берип, биз чынында жашоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча өнөктөштөр болуп саналат. Биз улуттук коопсуздукка, жолдорду курууга, жакырчылыкты жоюу программаларына, билим берүүгө инвестиция салып жатабыз».

8 февраля 2024 года в БФЭТ им.А.Токтоналиева преподавателями ПЦК ФБД Касымкуловой Ч.А. Чоноевой А.А., Мирфазиевой Г.А. Алымкуловой Г.А. организован круглый стол на тему: «Основные направления фискальной политики КР. Фискализация налоговых процедур и ее влияние на экономический рост КР».

            Целью круглого стола было: Обсуждение и анализ текущей фискальной политики КР, актуальных проблем фискализации налоговых процедур и ее влияния на экономический в рост КР. Уважаемыми гостями экспертами круглого стола были:

1) Начальник управления налоговой политики Министерства экономики и коммерции КР — Кубанычбек Абдимуталипович Ысабеков.

Тема выступления: «Основные направления фискальной политики, макроэкономические перспективы, проблемы и пути совершенствования»

2) Начальник управления   проверок ГНС при МФ КР — Айтбаев Медетбек   Заирбекович.

Тема выступления: “Фискализация налоговых процедур, актуальные проблемы, пути решения и перспективы”

3) Начальник управления    методологии ГНС при МФ КР — Озорбек Курманбекович Молдобаев. Тема выступления: Факторы, влияющие на эффективность фискальной политики государства 

 4) Заведующий сектора по обучению персонала — Туменбаева Эльмира Сагыналиевна. 

Тема выступления – Результаты внедрения проекта фискализации налоговых процедур, ее влияния на экономический рост в КР.

   В рамках круглого стола эксперты подробно рассказали об этапах модернизации и реформирования налоговой системы КР. Так, улучшение налогового администрирования уже дает определенные результаты в перевыполнении плановых показателей по сбору налогов. О том, как фискализация налоговых процедур, благоприятно влияет на экономический климат для предпринимателей и обеспечивает защиту прав потребителей, и обеспечивает увеличение налоговых поступлений в бюджет, обусловленный успешной реализацией электронных счетов-фактур, ЭТТН, ККМ и других.

Студенты БФЭТ активно принимали участие задавали много интересных вопросов по фискальной политике государства.

Как отметил, Начальник управления   проверок ГНС при МФ КР Айтбаев Медетбек   Заирбекович: «В идеале, налоги нужны, чтобы государство смогло реализовывать социальные цели, в достижении которых заключается смысл существования всех демократических обществ.  Речь идет о качестве жизни граждан, здоровья, уровня образованности и благосостояния нации. Кроме того, отдавая часть своих доходов в бюджет, мы по сути выступаем соучастниками создания благоприятной для жизни среды. Мы инвестируем в национальную безопасность, строительство дорог, программы борьбы с бедностью, образование».