Ачык сабактын темасы:  “Катарга туруу, басуу, катардан чыгуу, аскердик саламдашуу жана кайтып келип туруунун тартиптери” .

         2023 жыл 31октябрда  Мамлекеттик   тилди  өнүктүрүүнүн алкагында   Физкультура жана алгачкы аскердик даярдоо сабактары боюнча, циклдик комиссиясынын мугалими Карачев Эркинбек  Шерипбаевич мамлекеттик тилде НВП сабагынан НН-1-23 тайпасы менен ачык сабак өткөрдү. 
Ачык сабактын темасы:  “Катарга туруу, басуу, катардан чыгуу, аскердик саламдашуу жана кайтып келип туруунун тартиптери” .
Сабактын максаты: Студенттерге саламдашуу жана аскердик намысты куралсыз аткарууда, катардан чыгуу жана кайра катарга кайтуу боюнча практикалык көндүмдөрдү калыптандыруу жана тартипке, жоопкерчиликке, патриоттук сапаттарга, аскердик кызматка позитивдүү мамиле жасоого, Ата Мекенге болгон баалуулукка негизделген мамилени тарбиялоо.
Мугалим сабактын практикалык багытын камсыз кылып, окуучулардын алган билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн колдонууга реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, теориялык маалыматтарды формалдуу өздөштүрүүсүнө жол берген эмес.
           НН-1-23 тайпасынын студенттери практикалык  көндүмдөрүн көрсөтүштү ордунда жана жүрүштө аскердик намысын көрсөтүп, катардан чыгып, катарга кайтып келишти. Ачык сабак жогорку усулдук деңгээлде өтүп, максатына жетти.
31октября 2023 года преподаватель ПЦК Физической культуры и НВП Карачев Эркинбек  Шерипбаевич провел открытый урок по предмету НВП  с группой НН-1-23   на тему “Отдание воинской чести на месте и в движении. Выход из строя и возращение в строй”.
Цель урока:  Привитие учащимся практических навыков в выполнении приветствия и воинской чести без оружия, а также выполнении подхода к начальнику и отхода от него; Воспитать у учащихся дисциплинированность, ответственность, патриотические качества, позитивное отношение к военной службе, прививать ценностное отношение к Родине.
           Преподаватель обеспечил практическую направленность урока, создал реальные возможности применения учащимися полученных знаний, умений и навыков, не допустил формального усвоения теоретических сведений. Студенты группы НН-1-23 показали и демонстрировали практические навыки — отдание воинской чести на месте и в движении, выход из строя и возращение в строй. Открытое занятие было проведено на высоком методическом уровне и достигло цели.