Орус жана англис тилдеринин циклдик комиссиясынын миссиясы:

 «Биз сизге дүйнөнү таанып-билүү жана ага өзүңүздү ачуу үчүн чет тилдерди үйрөнүүгө жардам беребиз».

Биз тилди баарлашуунун негизги каражаты жана улуттук маданияттын феномени катары аңдап-түшүнүүгө, орус жана англис тилдерине карата позитивдүү эмоционалдык-баалуу мамилени калыптандырууга, аларды сабаттуу пайдаланууга умтулууга үйрөтүшүбүз керек. Керектүү маалыматты табуу үчүн тилдерди колдонууну үйрөтүү, анын андан ары өнүгүшү үчүн адабияттын маанилүүлүгүн көрсөтүү жана башка предметтер боюнча ийгиликтүү окуу. Дүйнөнү жана өзүн таанып-билүүнүн каражаты катары системалуу окуунун зарылдыгын калыптандыруу, көркөм адабиятты толук кабыл алууга үйрөтүү.

Биздин милдеттер:

* Өз максаттарына жетүү үчүн чет тилин колдонууну үйрөтүү

* Чет тилин үйрөнүү аркылуу досчул, активдүү, изденүүчү инсанды өнүктүрүү

* Тил чөйрөсүндө баарлашууга жардам берүү

* Башка өлкөлөрдүн маданияты менен тааныштыруу

* Демилгени жана активдүүлүктү стимулдаштыруу

* Эл аралык адамдарды калыптандыруу                                                                                                                                                                                                                     Биздин комиссия жөнүндө:                                                                                                                                                                                                                                                                  Орус жана англис тилдеринин циклдик комиссиясында төмөнкү окутуучулар эмгектенишет: Ибраимова Н.Ж, Гундижова М. М, Скородумова т. В, Эгембердиева г. К, Аминова Б. И, Ниязова М. Т, Акматов А. Д, Аминова К. И, Арзыгулова г. И, Обозканова Э. А, Турусбеков э. И, Сулайманова а. ф.                                  Алардын көбү мугалимдик иште чоң тажрыйбага, жогорку профессионалдуулукка ээ. Жаш, жаңы иштеп баштаган мугалимдер да иштешет. Циклдик комиссиянын окутуучулук курамында сабаттуу, чыгармачыл иштеген мугалимдер бар. Алар жогорку билимге ээ. Заманбап технологияларды колдонот, сабактардын салттуу формалары менен катар изилдөө мүнөзүндөгү сабактарды өткөрөт. Окутуучулар дайыма тажрыйба алмашып турушат: окуу сабактарына өз ара катышуу, ачык сабактар, квалификацияны жогорулатуу курстары биздин предметтик комиссия үчүн салтка айланган.                                           Чет тилин (англис тили) окутуу практикасында мугалимдер видеоматериалдарды, мультимедиялык программаларды колдонушат, бул окууну жекелештирүүгө жана студенттердин сүйлөө ишмердүүлүгүнө түрткү берет, ой жүгүртүүнүн ийкемдүүлүгүн өрчүтөт, психологиялык катуулукту жок кылат, эс тутумду жакшыртат, сөз байлыгын топтоо ылдамдыгын жогорулатат жана эң негизгиси чет тилин үйрөнүүгө туруктуу кызыгууну жаратат.                                             Орус тили жана адабияты сабактарынын мугалимдери окутуунун мультимедиялык каражаттарын активдүү колдонушат. Адабият сабактарында көркөм видеолор колдонулат.                                                                                                                                                                                                                                                                             Окутуучуларды циклдик комиссияга бириктирүү алардын кесиптик калыптанышынын жана кесиптик колдоосунун маанилүү элементи болуп саналат.            Орус жана англис тилдеринин циклдик комиссиясынын иши төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт:                                                                                                        — педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу                                                                                                                                                                              — окуу-методикалык материалдарды басып чыгаруу                                                                                                                                                                                                            — окутуунун жана тарбиялоонун инновациялык формаларын жана методдорун окуу процессине активдүү киргизүү.