Жапаров Гурас Дурболонович

экономика илимдеринин доктору, профессор

Zhaparov Guras Durbolonovich doctor of economic sciences, professor

“М.Рыскулбеков атындагы КЭУ” ИИУнун Бишкектеги А.Токтоналиев атындагы финансы-экономикалык техникумунун мүдүрү.

Director Bishkek financial and economic college named A.Toktonaliev of the Research university “Kyrgyz economic university of named M. Ryskulbekov”

 

mob: 996 (700) 923 244

          996 (553) 923 244

e-mail: guras68@mail.ru