1. Жалпы жоболор

1.   Усулдук сунуштар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы
№470 «Кыргыз Республикасынын кесиптик орто билим берүү уюмдарынын окуучуларынын
өндүрүштүк (кесиптик) практикасы жөнүндө» токтомуна ылайык түзүлгөн.

2.    Окуучулардын, кесиптик орто билим берүүнүн билим берүү уюмдарынын
өндүрүштүк (кесиптик) практикасы орто кесиптик билим берүүнүн негизги кесиптик
билим берүү программасынын курамдык бөлүгү болуп саналат.

3.    Өндүрүштүк (кесиптик) практика студенттердин теориялык окуу процессинде
алган билимдерин бекемдөөгө жана тереңдетүүгө, үйрөнүп жаткан адистик боюнча
керектүү көндүмдөргө жана практикалык иш көндүмдөрүн алууга багытталган.

4.    Студенттердин өндүрүштүк (кесиптик) практикасы орто кесиптик билим берүүнүн
адистиктери боюнча Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык жүргүзүлөт.

Кесиптик орто билим берүүнүн
билим берүү уюмдары окутуунун профилин эске алуу менен окуучулардын өндүрүштүк
(кесиптик) практикасын уюштуруу жана өткөрүү боюнча методикалык сунуштарды
иштеп чыгышат. 

 

                                                                                      2. Өндүрүштүк практиканын максаттары жана милдеттери

Практикалык окуудан өтүүнүн максаты – өндүрүштүк уюмдардын жана ишканалардын тажрыйбасын үйрөнүүнүн негизинде студенттерде кесиптик көндүмдөрдү калыптандыруу жана өнүктүрүү, аларга иш жүзүндө иштеп жаткан өндүрүштүн шарттарында өз алдынча иштөөнүн көндүмдөрүн калыптандыруу.

Орто кесиптик билим берүү адистиги боюнча студенттердин кесиптик ишмердиктин бардык түрлөрүн ар тараптуу өнүктүрүү, жалпы жана кесиптик компетенцияларды калыптандыруу, ошондой эле студенттердин адистик боюнча практикалык иштердин зарыл көндүмдөрүн жана тажрыйбасын өздөштүрүү.

Практиканын мазмуну НКББП ОКУну ишке ашыруучу билим берүү мекемеси тарабынан иштелип чыккан жана бекитилген ОКУнун иш программалары боюнча Мамлекеттик билим берүү стандартына ылайык НКББПнын ар бир модулу боюнча окуу натыйжаларына талаптар менен өз алдынча аныкталат (мындан ары билим берүү мекемеси катары).

          Практиканын максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

— студенттердин теориялык окуу процессинде алган билимдерин бекемдөө жана тереңдетүү;

— адистик боюнча зарыл болгон көндүмдөргө, шыктарга жана практикалык иш тажрыйбасына ээ болуу;

— тапшырылган ишке жоопкерчилик сезимин тарбиялоо, уюштуруучулук жөндөмдү, демилгени, эркти, милдеттерди аткарууда туруктуулукту өнүктүрүү;

Студенттик практиканын негизги принциптери болуп студенттердин теориялык жана кесиптик-практикалык билим берүү ишмердүүлүгүн бириктирүү болуп саналат.

Профилдеги предметтик практиканын программасы практиканын мазмунун ишке ашырууну, окуучулар практика боюнча жазылган баяндамасын коргой алышат.

                                                                           

  1. Практиканы уюштуруу

3.1 Студенттин техникумда практикалык окуусун өнөр жай ишканаларында жана уюмдарында өткөрүү сунушталат.

3.2 Студенттин өндүрүштүк практикасы техникумдун студенттеринин ишканалар менен практикасы жөнүндө келишимдин негизинде жүргүзүлөт.

3.3 Студенттик практикалык базаны түзүү жана келишим түзүү практиканын жетекчиси тарабынан ишке ашырылат.

3.4. Практикадан өтүү мөөнөтү окуу жылынын окуу планына жана окуу процессинин графигине ылайык белгиленет.

 3.5. Практика директордун жазуу жүзүндөгү арызы жана техникум менен макулдашуу боюнча ишканада, студент өзү тандаган уюмда өткөрүлүшү мүмкүн.

3.6. Практика башталганга чейин студент практиканын жетекчисинен практикага жолдомо, күндөлүк жана практика программасын алат.

3.7 Практика өтүүчү жерге өз убагында келүү;

3.8 Практикалык окууга практикага жайгаштыруу буйругуна ылайык теориялык окуу планын толук бүтүргөн студенттер кабыл алынат;

3.9. Практиканы баштоонун алдында студент төмөнкүлөргө ээ болушу керек:

  1. Программа;
  2. Келишим;
  3. Жолдомо кагаз;
  4. Күндөлүк;

3.10. Практикалык окуу башталганга чейин 1-1,5 ай калганда практиканын базасын аныктоо.

3.11. Практиканын өтүүчү жери  А.К. Канатбекова 24а кабинетинин практика башчысына билдирилет. Байланыш телефондору: 39-21-36; 

 3.12. Эмгек мыйзамдарынын колдонуудагы нормаларына ылайык ишкананын же уюмдун ички тартибин сактоо;

3.13. Күн сайын практика күндөлүгүн толтуруу;

3.14 Техникумдун атайын дисциплиналарынын окутуучулары курс учурунда

практиканын студенттери практикалык окуу программасынын аткарылышын жана иш режиминин сакталышын көзөмөлдөшөт.

3.15. Практикадан өткөндөн кийин графикте белгиленген күндөрдө студент техникумда атайын дисциплиналардын окутуучуларынын алдында отчетторун коргойт.

3.16. Студенттин отчету программага ылайык кол менен же компьютерде түзүлүшү керек (басылган текст).

3.17. Практика мезгилинде студент техникумдун практика жетекчиси жана мугалимдер менен байланышта болот (кеңеш ала алат).

3.18. Отчетко графиктер, таблицалар, диаграммалар, толтурулган документтердин бланктары (бланкалары) тиркелиши мүмкүн.

3.19. Өндүрүштүк практиканын отчетторун коргоодо студенттердин жалпы көрсөткүчтөрү эске алынат.

3.20. Практиканы жүйөлүү себептерсиз бүтүрбөгөн же отчеттору корголбогон студенттер ийгиликсиз студенттер деп табылып, кийинки окуу жылында экинчи жолу практикага жиберилет.

Ишкананын практика башчысы:

4.1. Окууучуну уюмдун жана ишкананын эрежелери менен тааныштырат;

4.2. Программа менен таанышат жана аларды студенттердин ишке ашыруусуна көмөк көрсөтөт;

4.3. Практиканын аягында, студеттердин иши бааланат жана мүнөздөмө берилет.

4.4 Техникумдун жетекчилигине практиканы өткөрүү жана өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет (сын, ыраазычылык каттары; сунуштары).

Өндүрүштүк практиканын жыйынтыгын чыгаруу

5.1. Күндөлүк жана жазуу жүзүндөгү отчет отчеттуулуктун негизги формасы, түрү жана мазмуну белгиленет. Күндөлүктөрдүн жана жазуу жүзүндөгү отчеттордун формасы, мазмуну жана түзүмү практикалык программа менен аныкталат.

5.2. Практиканын программасын бүтүндөй өздөштүрүүнүн жана практиканын отчетун коргоонун жыйынтыгы боюнча студент үч предмет боюнча баа алат жана студенттердин жалпы көрсөткүчтөрүн чыгарууда эске алынат.

5.3. Студенттин ишинин натыйжаларын баалоодо уюмдун практика жетекчисинин мүнөздөмөлөрү жана ишке чакыруусу эске алынат.

5.4. Практика боюнча отчеттор жана күндөлүктөр бир айга чейин сакталат, андан кийин жок кылынат.

5.5. Жүйөлүү себептер боюнча (документтелген) практика программасын бүтүрбөгөн студенттер кийинки окуу жылында экинчи жолу практикага жиберилет.

5.6. Практиканын программасын жүйөлүү себептерсиз бүтүрбөгөн же канааттандырарлык эмес баа алган студенттер окуудан чыгарылат.

Практиканы материалдык жактан камсыз кылуу.

6.1. Практика үчүн төлөм окуунун наркына кирбейт. Демек, студент керек болгон учурда ишкана менен макулдашылган суммада практиканын баасын төлөй алат.

6.2. Эгерде бош орундар болсо, ишкананын буйругу менен стажер-студент кабыл алынат. Бул учурда студент практика боюнча отчет бериши керек.

Өндүрүштүк практиканын отчетун коргоону баалоо критерийлери

 7.1. «5» деген баа практикалык программанын бардык бөлүмдөрүн системалаштырылган, терең жана толук билгендиги, суроолорго жоопторду логикалык жактан туура бергендиги, жүйөлүү тыянак чыгара билгендиги үчүн коюлат; программа боюнча материалды берүүдө, программанын талаптарына ылайык отчету жана күндөлүк түзүүдө толук өз алдынчалык жана чыгармачылык мамиле кылуу.

 7.2. Практикалык программанын чегинде жетишээрлик толук жана системалаштырылган билим үчүн «4» деген баа коюлат, отчет логикалык жактан түзүлөт, теориялык материал жана практикалык тажрыйба ырааттуу түрдө тиешелүү корутундулар жана майда кемчиликтер менен берилген.

 7.3. «3» деген баа практикалык программанын алкагында билимдин жетишсиз толук көлөмүнө, олуттуу катасыз тыянак чыгара билүүсүнө, отчетту даярдоонун талаптарын жарым-жартылай аткарбагандыгы үчүн, визуалдык материалдарды жетишсиз пайдалангандыгы үчүн коюлат.

 7.4. Канааттандырарлык эмес даярдалган жазуу жүзүндөгү отчет үчүн «2» деген баа коюлат; берилген материалдар баш аламан, практикалык программада белгиленген талаптарга жооп бербейт, негизги тапшырманын суроолоруна жооптор жок. Окуучу берилген суроолорго жооп берүүдөн кыйналат.