ОКУУ ҮЧҮН ТӨЛӨМ

Техникумда окууга акысы төлөнөт. 

Жыл сайын окуу мезгилинде акы төлөө төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт: окуунун биринчи жылында:

чегерүүдө-жылдык нарктын 30% дан кем эмеси (ушул Келишим түзүлгөн учурдан тартып)

1-октябрга чейин-жылдык нарктын кийинки 40%

тиешелүү окуу жылынын 1-февралына чейин-жылдык нарктын калган бөлүгү (30%)

Кийинки окуу жылдарында (2 жана 3-курстар): тиешелүү окуу жылынын 1-октябрына чейин-жылдык нарктын 50% дан кем эмес;

тиешелүү окуу жылынын 1-февралына чейин-контракттын суммасынын калган бөлүгү______________ сом бардык адистиктерге 

ОКУУ ҮЧҮН АКЫ ТӨЛӨӨНҮН РЕКВИЗИТТЕРИ

А.Токтоналиев атындагы Бишкек финансы-экономикалык техникуму. М. Рыскулбеков

Дареги: 720010, Бишкек шаары, Чүй проспекти, 269

ИНН: 02506200110085

ОКПО: 22722633

БИК: 440206

Рег. СФ – 102000726154

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгы

Бишкек РОК

Учурдагы эсеп: 4402061102003025

Окуу үчүн. Фамилиясы атасынын аты, ИНН

Төлөм коду: 14232100